Partshøring af forslag til Råstofplan 2016/2020

Dette er det tilsendte PDF vi har modtaget 23/9/2020
Kilde: Partshoering

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til Råstofplan 2016/2020 og en miljørapport for forslaget. I forslaget til råstofplanen indgår en række forslag til nye interesseområder, heriblandt interesseområde Helsinge.

Regionen har vurderet, at du er part i sagen, idet du ejer en ejendom, som ligger inden for det foreslåede interesseområde. Du kan se forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten ved at trykke på dette link: Forslag til Råstofplan 2016/2020 og Miljørapport.

Partshøring
Ifølge forvaltningsloven skal parter i en sag, høres og have mulighed for at komme med udtalelser inden der træffes afgørelse i sagen. Du har derfor mulighed for at komme med bemærkninger til forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapport via Region Hovedstadens høringsportal fra d.23. september til og med d. 25. november 2020. Tryk her for at komme til høringsportalen.

Orientering om offentlig høring
Ifølge lov om råstoffer skal forslag til Råstofplan 2016/2020 udsendes i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser. Når miljørapporten og forslag til råstofplan foreligger, skal regionen desuden ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer foretage offentlig bekendtgørelse herom med en frist på mindst 8 uger for offentlighedens og myndigheders fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport.

Regionen sender forslag til Råstofplan 2016/2020 samt miljørapport i offentlig høring i perioden d.23. september – 25. november 2020.

Invitation til borgermøde
Region Hovedstaden vil gerne invitere til borgermøde om Råstofplanen og høringsprocessen. Vi afholder i alt 4 borgermøder. Hvert borgermøde har fokus på udvalgte kommuner og afholdes på følgende datoer:

  • 19. oktober: Fokus på Fredensborg, Gribskov og Helsingør
  • 21. oktober: Fokus på Frederikssund og Egedal
  • 2. november: Fokus på Furesø og Allerød
  • 11. november: Fokus på Hillerød, Halsnæs og Høje-Taastrup

Alle møder afholdes i tidsrummet 16.00 – 18.00.

Grundet COVID-19 vil borgermøderne blive afholdt virtuelt, som en livestreaming. Regionsrådspolitikere og fagfolk fra administrationen vil informere om forslaget til Råstofplan 2016/2020, høringsprocessen samt fortælle om den videre proces for vedtagelsen af råstofplanen. Du kan via computer, tablet eller mobil deltage i det virtuelle borgermøde. Det vil være muligt at fremsende spørgsmål på forhånd på: cru-fp-borgermoederrh@regionh.dk, og stille spørgsmål undervejs på mødet.

Du kan læse mere om borgermødet og tilgå mødet på følgende hjemmeside: Borgermøder om forslag til Råstofplan 2016/2020.

Videre beslutningsproces
De indkomne høringssvar fra partshøringen og den offentlige høring vil indgå i den videre beslutningsproces for Råstofplan 2016/2020. Det forventes at råstofplanen bliver endeligt vedtaget i 1. kvartal 2021.

Det betyder interesseområder for grundejere
Et interesseområde har ikke betydning for den eksisterende anvendelse af en ejendom. Den kan fortsætte uændret. Imidlertid må der ikke foretages ændringer på ejendommen, som kan hindre/vanskeliggøre evt. fremtidig råstofindvinding, f.eks. byudvikling eller jorddeponi.

Interesseområder udpeges for at reservere arealerne, så en evt. råstofressource kan indvindes i fremtiden. Der vil senere ske en grundigere undersøgelse af området, som vil føre til en af følgende to beslutninger:
– I en senere råstofplan udpeges et graveområde inden for interesseområdet, hvor man kan ansøge om en tilladelse til råstofindvinding, hvis man er grundejer eller har lavet en aftale med grundejer.
– Området tages ud af råstofplanen.

Behandling af personoplysninger
I forbindelse med Region Hovedstadens administration af råstofloven håndterer regionen personoplysninger, som er omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning. Til brug for sagsbehandlingen indhenter og opbevarer regionen personoplysninger i form af navne og adresser, der kan henføres direkte til private borgere. Oplysningerne opbevares i regionens journalsystem og kan således udleveres i forbindelse med aktindsigter. Navne og adresser på borgere, som har indgivet bemærkninger til høringer, vil desuden fremgå af regionens høringsportal, som er offentligt tilgængelig.

Ifølge databeskyttelsesloven har en borger ret til at få indsigt i de personoplysninger, som regionen har om vedkommende og ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte undertegnede på telefon 3866 5654 eller på mail raastoffer@regionh.dk.

Med venlig hilsen
Mette Hald Simonsen
Naturgeograf, chefkonsulent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *