Skriv under (på høringssvar)

Vær medstiller på høringssvar mv.

Høringssvar er borgernes måde at blive hørt, af embedsværket og politikere i Regionen.
Det kan være en stor udfordring at skulle skrive et høringssvar, til råstofplanlægningen i Region Hovedstaden. Ikke alle har tid og mulighed for at gøre det.
Derfor vil vi give dig muligheden for at være medunderskriver, på nogle af de høringssvar, andre har udarbejdet, og derved støtte op om de synspunkter du syntes der skal gøres særligt opmærksom på.

Fremgangsmåde

  • Du kan se den fulde tekst ved at klikke på linket fuld tekst
  • Høringssvarene er stadig ved at blive finpudset. Der kan stadig komme mindre ændringer i ordlyd og argumentation
  • Skriv til forfatteren, hvis der er noget der kan blive bedre
  • Få dage før fristens udløb, vil høringssvaret sammen indkomne underskrifterne, blive færdigredigeret og derefter sendt til rette instans

 

Der vil løbende komme flere høringssvar mv. på denne side, frem mod fristens udløb.


Afvejning af samfundsinteresser

 

Regionen er forpligtet til at foretage en grundig afvejning, af samfundsinteresser, og sikre sig at udnyttelsen af råstofforekomsterne sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning.Regionen har som myndighed det primære formål, er at tjene borgernes interesser i regionen, da der ikke er andre til at varetage netop den opgave.

Der lægges mest vægt på snævre erhvervsinteresser og miljøhensyn, mens sundhed, trivsel, trafiksikkerhed og langsigtede økonomiske påvirkninger af samfundet, stort set ignoreres.

Regionen konstatere blot: “Ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning, er råstofindvinding en af de forudsætninger for fortsat udvikling af hovedstadsområdet, som har en vis omkostning for snæver kreds af regionens borgere. Da der er tale om en snæver kreds af borgere i forhold til samfundet som helhed, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.”

Dette er useriøst, og udgør ikke en grundig afvejning af samfundshensyn.

Udlægning af graveområder i bynær landzone, nær boligområder, er næppe i samfundets, eller borgerne i regionens interesse. Alternativer som udvidet havnekapaciteten og opmagasinering, vurderes ikke.

Regionen har ikke sandsynliggjort, at råstofplanen lever op til §1 i råstofloven.

Se fuld tekst her
Skriv under her
Forfatter e-mail:


Beskyttede frøer ved Annisse Nord

Der er flere vandhuller I området, med bestand af løgfrø, grøn frø, spidssnudet frø og butsnudet frø.

Vandhullerne er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og falder ind under EU’s habitatdirektiv, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte.

Selv en kortvarig sænkning af grundvandsspejlet, kan have alvorlige konsekvenser for frøernes ynglevandhuller

Skriv under her
Forfatter e-mail:


Anke over Lergrav ved Annisse Nord

Graveområde 12 Syd, for ler, ligger klods op ad et større gammelt boligområde.
Mange mennesker vil blive generet af støj, støv og tung trafik, hvis der gives tilladelse til at grave her.

Vejnettet er uegnet til den tunge transport.

Der er ikke foretaget de nødvendige konkrete vurderinger af indvirkning på sundhed, trafik, miljø og samfundshensyn, som beskrevet i råstofloven.
Regionen har blot videreført en gammel beslutning.

Selvom området er underlagt en gammel lovgivning med særlige rettigheder, fritager ikke fra at overholde senere lovgivning, særligt på miljøområdet.
Regionen kan ikke blot henholde sig til egne gamle beslutninger.

De tinglyste rettigheder på området, har tvivlsom gyldighed.

Planen er urealistisk, lægger unødigt pres, restriktioner og værditab, på beboerne i området.

Se fuld tekst her
Skriv under her
Forfatter e-mail:


Anke over forudsætning om selvforsyning

Regionsrådets politikere planlægger at opgrave samtlige kendte ressourcer af grus, sten og sand mm. i Nordsjælland, over en 12 års periode.
Der vil blive gravet indtil 3 meter fra skel, lige op til folks hjem, i 10-12 år ad gangen.

Region Hovedstaden mener at Hovedstadsområdet skal leverer 7 gange så store mængder råstoffer, pr. km2, som i resten af landet. Og det skal alt sammen hentes i Nordsjællands natur, hvor det næsten er umuligt at grave uden for bynær landzone.

Der er intet krav i loven, fra ministeriet eller andre, der tilskriver at regionen skal være selvforsynende.

Regionen kunne i stedet bruge energi på at sikre forsyning og planlægge havneanlæg og anden infrastruktur til at dække behovet for store anlægsprojekter.

Se fuld tekst her
Skriv under her
Forfatter e-mail:


Vision for Gribskov som kvalitets-bolig-kommune

Dette er en opfordring til kommunalbestyrelsen, om at lave en langsigtet planlægning, for Gribskov som kvalitets-bolig-kommune.

Vi har overdådig smuk natur og relativ nærhed til hovedstaden. Vores største aktiv, er at vi kan skabe meget attraktive boligområder.
Det forudsætter at kommunalbestyrelsen gør det til en prioritet at være en boligkommune, og fremmer tiltag der kan være med til at øge kvaliteten af de enkelte boligområder

Vi opfordre til anerkendelse af regionens målsætning, om at bynær landzone, også skal fungere som rekreativt område for boligområderne

Vi opfordre til en overordnet og langsigtet trafikplanlægning, der tilsigter fremkommelighed, overskuelighed og æstetik, som er prioriteret og kan iværksættes når der er lejlighed og råderum.

Se fuld tekst her
Skriv under her
Forfatter e-mail:


Trafikale forhold for et skole- og daginstitutions område

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden

vedr. Lergrav, Område 12 Syd, Annisse Nord.

Vi ønsker en redegørelse for ad hvilke veje man må transportere råstof fra lergraven og hvordan det kan lade sig gøre at placere en lergrav forsvarligt tæt på et skole- og daginstitutions og familieområde. Trafikpåvirkningen bør derfor uddybes af regionen ved analyser af indvinding fra den planlagte lergrav i Annisse Nord.

Vi mener, at vejene omkring den planlagte lergrav er særdeles uegnede til tung trafik. Vi mener, at det er direkte livsfarligt for de bløde trafikanter, der ofte færdes på vejene til fods eller på cykel. Der er ingen fortove eller cykelstier langs vejene. Især Ryagergårdsvej og Rørmosevej vil være problematiske at benytte til tung trafik, da de deles med bløde trafikanter. Udover lokaltrafik benyttes vejen især i sommerhalvåret hyppigt af bløde trafikanter, der går Pilgrimsruten ned mod Annisse landsby.

To store gruslastbiler kan knapt passere hinanden uden at ødelægge rabatten, som mange steder end ikke eksisterer. Hertil kommer påvirkningen fra trafikken af dagligt mange lastbiler, ift. beboere i nærheden af det foreslåede indvindingssted. Transportvejen på nærmeste biveje må desuden forventes at blive betydelig. Trafikpåvirkningen bør derfor uddybes af regionen ved analyser af indvinding fra den planlagte lergrav i Annisse Nord.

Se fuld tekst og underskriv her

Forfatter e-mail: Sara Glahn


Forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden – bemærkninger fra DN Gribskov

DN Gribskov har tidligere overfor Regionen kommenteret den igangværende revision af den eksisterende råstofplan (i skrivelser fra hhv. 2018 og 2020) og skal henvise hertil.

Vi har en række generelle og specifikke bemærkninger til de problemer og udfordringer, der knytter sig indvinding af råstoffer og forslag til råstofplanen:

For det første skal vi understrege behovet for, at der allerede i forbindelse med udpegning af interesseområder sker en reel afvejning mellem på den ene side råstofinteresser, på den anden side den øvrige fysiske planlægning og de mange natur- og miljømæssige samt lokale interesser, der knytter sig til det pågældende område. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med afvejningen af interesser i råstofloven.

Af planforslaget hedder det i relation hertil: ”Udpegningen indebærer alene, at der ikke må gennemføres projekter eller vedtages projekter, som kan hindre udnyttelsen af råstofressourcen på sigt”. Det betyder jo reelt, at der heller ikke kan gennemføres projekter i de udpegede områder, der har til formål at beskytte eksisterende natur og/eller forbedre den eksisterende natur og fremme biodiversitet. I flere af de udpegede områder ligger således moser, vandhuller og vandløb, som ved råstofgravning vil være meget svære at holde fri for påvirkning.

Se fuld tekst og underskriv her

 


Alle relevante høringssvar mm. er velkomne her.
Skriv til os. Se under kontant, så lægger vi det ind på denne side.